Sterne-Hoya Museum 

Nacogdoches, TX 75961

(936) 560-5426